Медиен Устав

Клаузи за редакционна независимост

ФОНДАЦИЯ ПИГМАЛИОН – ДИГИТАЛНА МЕДИЯ ДЕБАТИ.БГ [debati.bg]

I: Редакционна независимост

Раздел 1: Цел 

1.1 Целта на този документ е да установи и защити редакционната независимост на ФОНДАЦИЯ-ПИГМАЛИОН – ДИГИТАЛНА МЕДИЯ ДЕБАТИ.БГ в нейните журналистически занимания, гарантирайки целостта и достоверността на създаденото съдържание.

Раздел 2: Вземане на редакционни решения 

2.1 Редакционните решения, включително избор на история, докладване и анализ, се вземат независимо от редакционния екип, без намеса от страна на собственици, ръководството или външни лица.

Раздел 3: Ненамеса от страна на собствеността 

3.1 Собствениците, ръководството и всички свързани субекти няма да влияят неоправдано върху редакционните решения, за да запазят автономността и безпристрастността на журналистическия процес.

Раздел 4: Журналистическа почтеност

4.1 Журналистическата почтеност, включително точност, честност и правдивост, ще бъде от първостепенно значение във всички редакционни начинания и журналистите трябва да се придържат към най-високите етични стандарти.

Раздел 5: Разделяне на бизнес и редакционни интереси

5.1 Трябва да се поддържа ясно разделение между бизнес и редакционни интереси, за да се предотвратят конфликти на интереси, които могат да компрометират независимостта на редакционното вземане на решения.

Раздел 6: Разнообразни гласове и гледни точки

6.1 ФОНДАЦИЯ ПИГМАЛИОН – ДИГИТАЛНА МЕДИЯ DEBATI.BG се ангажира да отразява различни мнения и гледни точки в своето съдържание, насърчавайки приобщаването и представяйки широк спектър от мнения в обществото, което обслужва.

Раздел 7: Прозрачност и отчетност

7.1 Прозрачността в редакционните процеси, цитиране на източниците и корекциите на грешки ще бъдат приоритетни, за да поддържаме доверието и отчетността на нашата аудитория.

Раздел 8: Управление на конфликти на интереси

8.1 Ще бъдат въведени стабилни политики за идентифициране и управление на конфликти на интереси и ще бъдат разкрити пред аудиторията, когато възникнат потенциални конфликти.

Раздел 9: Защита на лицата, сигнализиращи за нередности

9.1 Лицата, подаващи сигнали в рамките на организацията, идентифициращи опити за компрометиране на редакционната независимост, ще бъдат защитени от отмъщение и ще им бъде предоставена необходимата подкрепа.

Раздел 10: Правни защити

10.1 ФОНДАЦИЯ ПИГМАЛИОН ДИГИТАЛНА МЕДИЯ ДЕБАТИ.БГ подкрепя правната защита на журналистическата свобода и свободата на словото, защитавайки редакционните решения срещу правни оспорвания, когато е необходимо.

Раздел 11: Обществен ангажимент

11.1 ФОНДАЦИЯ ПИГМАЛИОН – ДИГИТАЛНА МЕДИЯ ДЕБАТИ.БГ публично се ангажира да поддържа редакционната независимост чрез изявления на своя уебсайт, рекламни материали и обществени ангажименти.

Раздел 12: Изменения

12.1 Всички изменения на тази документ трябва да бъдат направени с най-голямо внимание за запазване и подобряване на редакционната независимост.

Приети на заседание на Управителния съвет на Фондация „Пигмалион“ на 14.12.2023