Декларирани политики

ФОНДАЦИЯ „ПИГМАЛИОН“

Декларирани политики относно редакционната независимост

Осигуряването на редакционна независимост е от решаващо значение за поддържане на доверието и надеждността на цифровата медийна платформа, особено когато се работи с политически новини и анализи. Ето някои ключови политики, които могат да бъдат приложени за защита на редакционната независимост:

 1. Редакционна харта:
 • Разработете и споделете публично редакционна харта, която очертава ценностите, принципите и стандартите, ръководещи журналистиката на платформата.
 • Ясно заявете ангажимента за безпристрастно докладване, проверка на фактите и предоставяне на различни гледни точки.
 1. Независимост от собствеността:
 • Установете ясно разделение между редакционните функции и функциите на собственост/управление.
 • Обяснете ясно, че собствениците или инвеститорите няма да се намесват в ежедневния процес на вземане на редакционни решения.
 1. Насоки за журналистическа почтеност:
 • Разработете и се придържайте към стриктни насоки за журналистическа почтеност, които наблягат на точността, честността и безпристрастността при репортажите.
 • Осигуряване на непрекъснато обучение за журналисти и редакционен персонал относно етичните стандарти за докладване.
 1. Политика за конфликт на интереси:
 • Приложете стабилна политика за конфликт на интереси, за да идентифицирате и управлявате потенциални конфликти, които биха могли да компрометират редакционната независимост.
 • Разкрийте всички потенциални конфликти на интереси пред аудиторията, когато е уместно.
 1. Прозрачност при снабдяването:
 • Ясно приписвайте информацията на нейните източници и проверете достоверността на тези източници.
 • Осигурете прозрачност относно редакционния процес, от генерирането на идея до публикуването.
 1. Корекции и отговорност:
 • Потвърждавайте и коригирайте грешките бързо и прозрачно.
 • Въведете механизъм за обратна връзка и притеснения на аудиторията и ги адресирайте публично.
 1. Защита на подателите на сигнали:
 • Създайте система за защита на подателите на сигнали в организацията, които могат да идентифицират опити за компрометиране на редакционната независимост.
 • Насърчавайте персонала да докладва за всяко неправомерно влияние или намеса.
 1. Правна защита:
 • Запознайте редакционния екип със законовата защита на журналистическата свобода и свободата на словото.
 • Бъдете готови да защитите редакционните решения в съда, ако е необходимо.
 1. Обществен ангажимент:
 • Публично се ангажирайте с редакционна независимост чрез изявления на уебсайта на платформата, в рекламни материали и по време на публични изяви.

Като се придържа към тези политики, цифровата медийна платформа може да изгради и поддържа репутация на редакционна независимост, насърчавайки доверието сред своята аудитория и по-широката общественост.

Приети на заседание на Управителния съвет на Фондация „Пигмалион“ на 14.12.2023